Voorbereiding consult

Ter voorbereiding op het eerste consult verzoek ik u om onderstaand formulier te downloaden en hierop uw gegevens in te vullen:

Formulier voor volwassenen
Formulier voor kinderen (jonger dan 18 jaar)

Het formulier kunt u ingevuld mailen of meebrengen naar het consult.

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Als uw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. Een deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie om een factuur te kunnen opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Het gaat daarbij om:

  • uw naam, adres en woonplaats
  • uw geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • de kosten van het consult

Meer informatie kunt u vinden op deze pagina van het Ministerie van VWS.