Klachten?

Wanneer je een klacht hebt, zeg het me. Ik zal mijn best doen om samen tot een oplossing te komen. Het kan zijn dat je het prettiger vindt dit bij de beroepsvereniging neer te leggen. Mijn beroepsvereniging, de NVKH, heeft een flyer gemaakt waarop alle mogelijkheden staan aangegeven hoe je met een klacht kunt omgaan. Kijk hiervoor op www.nvkh.nl/klachtenformulier

De NVKH is aangesloten bij de Koepelorganisatie RBCZ, deze beschikt over een eigen tuchtcollege, TCZ.
Door mijn aansluiting bij RBCZ val ik automatisch onder het tuchtrecht van TCZ.
De werkzaamheden van mij als zorgverlener in Nederland vallen onder de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Concreet betekent dit dat ik:

  • Kan verwijzen naar een klachtenfunctionaris die in een vroeg stadium kan bemiddelen bij een eventuele klacht en deze tot een voor alle betrokken partijen bevredigend einde kan brengen.
  • Geregistreerd sta bij een Geschillencommissie voor Complementaire Alternatieve Gezondheidszorg die is goedgekeurd door het ministerie van VWS.
  • Een register bijhoud van (bijna-)incidenten.

De beroepsvereniging NVKH heeft voor al haar leden een collectieve aansluiting bij de door het Ministerie erkende geschillencommissie Quasir geregeld. In geval van een klacht zal uiteindelijk de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir ingeschakeld kunnen worden. Meer Informatie op www.quasir.nl

Meer informatie: klachtafhandeling NVKH